Privacyverklaring Sven Heeren Advocatuur B.V.

Privacyverklaring Sven Heeren Advocatuur B.V.
Sven Heeren Advocatuur B.V. (hierna: “Sven Heeren Advocatuur”), gevestigd te (4815 GM) Breda aan de Van Voorst tot Voorststraat 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Sven Heeren Advocatuur B.V.
Postbus 1824
4801 BV BREDA
Tel: 0031-76 513 70 30
Fax: 0031-76 513 70 31
e-mail: info@svenheeren.nl
KVK: 20159055
BTW: NL821193193B01

Contactpersoon
De heer mr. S.M.J. (Sven) Heeren
Telefoonnummer: 076 – 513 70 30
E-mailadres: heeren@svenheeren.nl

Persoonsgegevens
Ten behoeve van de dienstverlening wordt noodzakelijkerwijs gebruik gemaakt van Persoonsgegevens. Sven Heeren Advocatuur vindt het belangrijk dat nauwkeurig met Persoonsgegevens wordt omgegaan. Sven Heeren Advocatuur verwerkt en beveiligt Persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en neemt daarbij de geldende, relevante privacywetgeving in acht. Sven Heeren Advocatuur is voorts gehouden tot strikte geheimhouding op basis van de wet en de gedragsregels voor de advocatuur.

Sven Heeren Advocatuur verwerkt Persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening. U kunt hierbij denken aan de verwerking van (bijvoorbeeld) de navolgende Persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adres, postcode, woonplaats
 • geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • financiële gegevens (bankrekeningnummer);
 • overige Persoonsgegevens die actief worden verstrekt;

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook bijzondere en/of gevoelige Persoonsgegevens worden verwerkt, een en ander steeds afhankelijk van het soort zaak, zoals onder meer (maar mogelijk niet uitsluitend):

 • ras
 • godsdienst of levensovertuiging
 • politieke voorkeur
 • seksuele leven
 • lidmaatschap vakbond
 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden
 • burger-servicenummer (BSN)

Sven Heeren Advocatuur zal bij de verwerking van deze algemene, bijzondere en/of gevoelige Persoonsgegevens uitsluitend de noodzakelijke gegevens verwerken. Indien een cliënt c.q. opdrachtgever of derden nalaten bepaalde gegevens te verstrekken, dan kan dat tot gevolg hebben dat de werkzaamheden voor de cliënt c.q. opdrachtgever niet volledig en/of naar behoren kunnen worden verricht.

Doel(en) en grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens
Sven Heeren Advocatuur verwerkt Persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering en dienstverlening voor onder meer, maar mogelijk niet uitsluitend de navolgende doelen:

 • behandeling van dossier(s) (overeenkomstig de overeenkomst van opdracht);
 • communicatie: bellen of e-mailen, nu zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn dienstverlening;
 • het leveren van de dienst en de afhandeling van betalingen;
 • controle ter voorkoming van tegenstrijdige belangen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Sven Heeren Advocatuur verwerkt Persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering en dienstverlening op de navolgende grondslagen

 • de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst van opdracht.
 • wettelijke verplichtingen.
 • (andere) gerechtvaardigde belangen:
 • toestemming van een cliënt c.q. opdrachtgever:

N.B.
Een cliënt c.q. opdrachtgever kan altijd toestemming onthouden of een eerder gegeven toestemming intrekken. Een dergelijk besluit zal door Sven Heeren Advocatuur steeds worden gerespecteerd, maar zal mogelijk wel tot gevolg kunnen hebben dat er geen adequate uitvoering aan de overeenkomst van opdracht kan worden gegeven, om welke reden Sven Heeren Advocatuur zich genoodzaakt zou kunnen zien de overeenkomst van opdracht in dat geval en op die basis te beëindigen.

Met het vorenstaande is getracht een zo duidelijk mogelijk kader te schetsen waaraan gedacht kan worden bij de verwerking van Persoonsgegevens door Sven Heeren Advocatuur, waarbij direct wordt opgemerkt dat het niet mogelijk is om in dit verband een volledig en uitputtend kader te presenteren, nu de verwerking van Persoonsgegevens steeds casuïstisch plaats zal vinden en het onmogelijk is om op alle denkbare situaties vooruit te lopen. Een cliënt en/of opdrachtgever mag er evenwel steeds op vertrouwen dat er nauwgezet en zorgvuldig met alle Persoonsgegevens zal worden omgegaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Indien zulks noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de opdracht, zal Sven Heeren Advocatuur Persoonsgegevens ook delen met derden, wegens een gerechtvaardigd belang en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld het opstarten van een procedure bij de geëigende (gerechtelijke) instanties en de inschakeling van een deurwaarder, adviseur en/of deskundige. In sommige gevallen worden Persoonsgegevens gedeeld op basis van uitdrukkelijke toestemming. Met bedrijven die Persoonsgegevens in opdracht van Sven Heeren Advocatuur verwerken en die kwalificeren als verwerker in de zin van de AVG, zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten teneinde er op die wijze zoveel als mogelijk van verzekerd te zijn dat er op een veilige en vertrouwde wijze zal worden omgegaan met Persoonsgegevens door eventueel in te schakelen derden.

Inzien Persoonsgegevens, aanpassing en/of verwijdering daarvan en klachten met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door een cliënt c.q. opdrachtgever
Een cliënt c.q. opdrachtgever heeft het recht om diens Persoonsgegevens in te zien, aan te passen en/of te laten verwijderen. Daarnaast heeft een cliënt c.q. opdrachtgever het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien een cliënt c.q. opdrachtgever van een of meerdere van deze rechten gebruik wenst te maken, kan daartoe een verzoek worden ingediend via info@svenheeren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door een rechthebbende is gedaan, kan worden gevraagd een kopie van een identiteitsbewijs te verstrekken. In voorkomend geval dient de pasfoto op dit identiteitsbewijs, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te worden gemaakt. Er zal steeds zo snel als mogelijk worden gereageerd op een verzoek voornoemd, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst daarvan. Inwilliging van een dergelijk verzoek zoals gedaan door de cliënt c.q. de opdrachtgever zal mogelijk tot gevolg kunnen hebben dat er geen adequate uitvoering aan de overeenkomst van opdracht kan worden gegeven, om welke reden Sven Heeren Advocatuur zich genoodzaakt zou kunnen zien de overeenkomst van opdracht in dat geval en op die basis te beëindigen.

Wanneer een cliënt c.q. opdrachtgever klachten heeft over de verwerking van diens Persoonsgegevens door Sven Heeren Advocatuur, kan die cliënt c.q. opdrachtgever contact opnemen met Sven Heeren Advocatuur, opdat partijen zoveel als mogelijk gezamenlijk kunnen zoeken naar een oplossing hiervoor. De cliënt c.q. opdrachtgever kan daarnaast altijd een klacht indienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens ( https://autoriteitpersoonsgegevens.nl ).

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer dan 20 jaar bewaard, tenzij de verjaring van een gedurende deze periode jegens Sven Heeren Advocatuur ingestelde (rechts-) vordering is gestuit. De termijn van 20 jaar houdt verband met het aflopen van de termijn van het risico van beroepsaansprakelijkheid. Bewaring van persoonsgegevens gedurende deze periode is om die reden doelmatig en gerechtvaardigd.

Beveiliging
Sven Heeren Advocatuur neemt de bescherming van Persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Versie 6 maart 2024