Algemene voorwaarden Sven Heeren Advocatuur B.V.

 1. Algemeen
  1.1 Sven Heeren Advocatuur B.V. – hierna te noemen: ‘Sven Heeren Advocatuur’ – is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen.
  1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Sven Heeren Advocatuur worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
  1.3 Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven en aanvaard door Sven Heeren Advocatuur. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

 2. Honorarium, verschotten en kantoorkosten
  2.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Sven Heeren Advocatuur omvatten het honorarium te vermeerderen met vijf procent kantoorkosten en BTW alsmede de belaste en onbelaste verschotten.
  2.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
  2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Sven Heeren Advocatuur bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde uurtarief te wijzigen.
  2.4 Wordt het uurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief.

 3. Betaling
  3.1 De kosten van de uitvoering van de opdracht worden in principe maandelijks, achteraf, gedeclareerd.
  3.2 Sven Heeren Advocatuur kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Het voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste declaratie.
  3.3 De betalingstermijn bedraagt veertien dagen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
  3.4 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente verschuldigd.
  3.5 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten) gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden gesteld op tenminste vijftien procent van het declaratiebedrag met een minimum van € 100,00.

  3.6 Indien de opdrachtgever de juistheid van een door hem ontvangen declaratie betwist, dient die betwisting schriftelijk en gemotiveerd te hebben plaatsgevonden binnen 30 dagen na de datum van de declaratie. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt tussen Sven Heeren Advocatuur en de cliënt c.q. opdrachtgever als juist, en als door de cliënt c.q. opdrachtgever erkend verschuldigd. Een betwisting laat de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.

 4. Aansprakelijkheid
  4.1 Iedere aansprakelijkheid van Sven Heeren Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Sven Heeren Advocatuur komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht.
  4.2 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Sven Heeren Advocatuur een (rechts-) persoon of derde die geen deel uitmaakt van Sven Heeren Advocatuur wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Sven Heeren Advocatuur niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.
  4.3 (Rechts-)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Sven Heeren Advocatuur verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  4.4 Opdrachtgever vrijwaart Sven Heeren Advocatuur voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de opdracht.
  4.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien opdrachtgever niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

 5. Toepasselijk recht
  5.1 Op de rechtsverhouding tussen Sven Heeren Advocatuur en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.